Cornelis van der Wal

Tag: Stokbôle

  • Problemen mei stokbôle

    Heden, hat de gryp my ek al te pakken. Oare jier dan dochs mar in pripke helde by dokter,  jo wurde in dei âlder, no. Oer syktes praat: hjirûnder myn yn 2009  makke klipke nei oanlieding fan de ôffalûne te Harns. Ik jou ta, it duorret wat te lang, it muzykje, mar it is noch…

  • Diktatoriale stokbôle

    No, dat is my in tige nijsgjirrich stik, fan Abe de V. oer it Skriuwersboun. Abe hie oars in skoftke lyn al opsein as Bounslid, mar is blykber gau wer lid wurden, om dêrnei wer op te sizzen. De hear De V. syn bloch hat gjin sykfunksje, dat ik kin it berjcoht oer syn eardere…