Cornelis van der Wal

Tag: Sulveren Twicht

  • Lekkele #twicht

    No, hielendal gjin reaksje mear fan Tresoar, wat de sulveren #twicht oanbelanget. Net sa fatsoenlik, mar ja… dat binne wy wend. Mar it is goed sa, hear. Dan bin ik de lêste winner, en dat hat ek wol wat. Hiene jo de literêre simmerkwis al sjoen? Of is er wat te dreech foar jo? Tsss……

  • Gjin sulveren #twicht mear?

    Heden hitsken, wat is der no wer by Tresoar te rêden? No krekt 14 dagen lyn stelde ik op Twitter de fraach oft der der jier ek wer in Sulveren Twichtwedstryd komt. Ik krige dit antwurd fan @Tresoar: Jawis @Knilless en @fryskfrommes noch in pear dagen geduld, dan geane wy wer los mei de #twicht…

  • Sulveren Moanne

    It Skriuwersboun hat in gearkomste op sneon 3 novimber. Nei alle gedachten kinne wy dan foar de lêste kear it bestjoer sa’t it no gearstald is oan it wurk sjen. Fansels kom ik ek! Ik nim it berjocht mar efkes oer, want op de suterige side is neat te finen… Ik krige oars al in…