Cornelis van der Wal

Tag: Swalk

 • Swalk stoppet: wêr is de opfolger?

  Jo hiene it berjocht grif al lêzen, it stiet û.o. hjir  Gearfetsjend: ‘Provinsje Fryslân hat hjoed bekend makke dat fan 2017 ôf de Afûk de promoasje en de ferkeap fan Fryske literatuer fersoarget. De boekepromoasje wie yn de ôfrûne jierren by Tresoar dellein, de boekeferkeap by Boeken fan Fryslân. Op fersyk fan de provinsje Fryslân…

 • Tresoar slikket de skuon fan Dijsselbloem

  Swalk, en dat is dus Tresoar, hat dit jier as Kadoboek in oersetting fan in Bommelboek. Dêr haw ik al earder wat oer skreaun, lês mar. It komt der op del dat ik it mar nuver fyn dat der gjin oarspronklik Frysk literêr wurk útkeazen is. Of wiene de Fryske skriuwers op? Alle respekt foar…

 • Swalk: gjin Frysk op sosjale media

  Hiel aardich hear, dat Swalk. It wol it Frysk promote, Frysk op toernee, is it biedwurd: ‘In nij, rûnreizgjend festival giet troch Fryslân. Mei SWALK giet de Fryske kultuer letterlik op toernee. Nei de iepening op 12 septimber yn de Blokhúspoarte yn Ljouwert, fart it Frysk mei theaterskip Bald’r troch de provinsje. Fan 13 oant…

 • Tresoar kin namme Frysk dichter net skriuwe

  Se sille noch wat yn ‘e beane wêze fan it WK, en dan benammen fan Arjen Robben. Mar it is dochs wier ArjAn Hut dy’t meiwurket oan in Obe Postma-middei. Op de side fan Swalk wurket de feed nammers net. Mar dat is by alle siden fan Tresoar sa. Al moai oars dat it Boekefeest…