Cornelis van der Wal

Tag: Sybren Posthumus

  • It hier fan Verhagen

    Ik kin it net better formulearje: lês wat Sybren Posthumus hjiroer skriuwt. En sjoch ris nei dat hier fan Verhagen! Docht jim dat ek net earne oan tinken? Jûn yt ik fisk mei rys.