Tag Archives: Sybren Sybrandy

Pier Sybrandy

Heu, krekt werom fan de RUG-Byb te Grins. Dêr seach ik û.o. Sybren Sybrandy omstappen. Skriuwt de man noch wolris wat? Moaie steapel boeken meinaam! Dat jûn de tv mar betiid útsette en lêze. Dêrby meitsje ik ek altyd oantekenings foar gedichten/ferhalen. Moarn begjint myn  nije wurkskema. Dêr moat ik my oan hâlde en dan is […]