Tag Archives: Symen Schoustra

Poëzij? Watsda?

Jawis, ik wie der, by de Alde Meuk. In rotnamme, dat wol, mar fierders haw ik my wol fermakke. De wyn nei ôfrin wie net sa min, en de lêzingen koene der skoan mei troch. Eigenaardich dat it taalburo Bersa Tekstwurk, it buro dat jin deasmyt mei reklame yn de meelboks, dat dit Taalburo fan de […]