Tag Archives: Sytse Pruiksma

Oeuvre Tsjêbbe Hettinga útmolken

Bornmeer, de útjouwerij dy’t yn it ferline ûnder oaren myn eigen poëzij útjûn hat, sjocht hjoeddedei net folle brea yn it publisearjen fan dichtwurk. Allinnich Tsjêbbe Hettinga silger syn wurk wurdt noch útjûn, wat poëzij oanbelanget. En dan hieltyd wer deselde fersen. Yn hieltyd oare folchoarder en gearstalling. No kriget keapman Steven Sterk (baas fan […]

Aap mei Prúk

Heu, ik haw krektlyn  it Fryslân DOK – bonusmateriaal Kulturele Haadstêd besjoen en beharke. Efkes bykomme, want ek dêr begjinne se al wer daliks oer de Alvestêdetocht te eameljen. En it muzikantsje  Sytse Pruiksma  mient ek dat er hiel wat foarstelt. It keale keardeltsje hat him okkerlêsten frijwat ferfelend tsjin jo favorite dichter gedroegen, dat […]