Cornelis van der Wal

Tag: tahû

  • Kassa foar it grêf

    No, sjoch ris oan, de reaksjemooglikheid fan ensafh wurdt ek wer ris brûkt. Frijwat skokkend eins wat Josse de Haan oan ûnthullingen nei foaren bringt. Jelma Knol hie tink in goed glês wyn by it iten dronken, dy kin men al langer net serieus nimme. Yn elts gefal is it dúdlik dat, as it oan…

  • Literêre Fytstocht 2010 (04)

    Lekker fytswaar hjoed hie’k tocht, sa’n 30 km fytst, is de rûzing. Haw ris goed oer allerhanne saken neitocht, ek oer de oardering fan de fersen yn myn nij te ferskinen bondel. Dy is noch net klear, mar der komt alle nachten wat nijs by. Ein dit jier sil it heve, Deo Volente. Noch gjin…