Tag Archives: Teake Oppewal

Te Gast: Josse de Haan n.o.f. in petear mei Teake Oppewal

Hjoed stel ik myn weblog beskikber foar in bydrage fan Josse de Haan, dy’t reagearret op dit (net al te krityske *kuch*) petear yn it Deiblêd mei Teake Oppewal. It binne tapaslike fragminten út De Haan syn boek ‘Fyts mei wynflessen’.     (De teksten efkes oanklikke)  

Sirkwy: amateuristysker kin it net!

Juster krige ik in (automatisearre) mailtsje fan Teake O., ús tige *kuch* wurdearre literatuerbefoarderer: Achte frou, hear, Jo hawwe in account op sirkwy.nl – of alteast, jo emailadres stiet yn de list fan brûkers. Mei dizze mail lit ik jo witte dat de sirkwy-site in nij cms (behearssysteem) krijt en dat it dan net langer […]

‘Technysk probleem op Sirkwy’ al sûnt 04-05-2016

Understeand berjocht is juster op sirkwy.nl pleatst. Wat der net by stiet is dat dit probleem al sûnt 04-05-2016 bestiet. Ik bin bang dat dy hiele ‘tesaurus fan sa’n 2000 auteursnammen’ ferlern gien is. Wa is dêr ferantwurdlik foar? Faaks hat de Erdogan fan de Fryske Literatuer, Teake Oppewal, op in ferkeard knopke drukt? Technysk probleem op Sirkwy […]

Nanette… Tsjinhâlden troch it Frysk-literêr Politburo

Ik krige fan Josse de Haan nei oanlieding fan myn blog fan juster noch twa dokuminten tastjoerd. Se sprekke foar har sels tinkt my. De foto’s efkes oanklikke foar in better byld. En dan noch in kear onklikke foar in fergrutting.  

Kommentaar by waarm iten

Der is eins gjin kommentaar mear by nedich. Sjoch de foto hjirûnder út ‘Reedride op glêd iis‘.  Dat ien sa’n macht hat om Fryske skriuwers tsjin te wurkjen… Ik haw der gjin sicht op oft de situaasje no faaks feroare is wat de literatuerbefoarderer oanbelanget. Mar T.O. wurket yn elts gefal noch wol by Tresoar, […]

Hoannepasta

Ik krige synjalen dat guon fan myn fêste besikers op myn bloch ûngerêst wiene oer myn sûnens. Dit fanwege in lange perioade fan swijen hjirre. No jonges en famkes, der mankearret Knilles neat hear, mar ik wie tige besteld mei it skriuwen fan in hiel dreech artikel, dat no aldergeloks klear is. Jim hearre der […]

De wraak fan Tresoar

Ik haw der lang oer twifele oft ik dit blochke wol pleatse soe. Dan krije jo wer dat geëamel fan dy Knilles fielt him miskend. No, dat falt wol wat ta, mar ik wurd wol tsjinwurke, benammen troch de lju fan Tresoar. En dan bedoel ik net it tsjinstferlienend personiel, dat binne poerbêste minsken, mar benammen […]

Foto’s Rink van der Veldepriis foar Anne Feddema

Efkes op de foto’s klikke foar in grutter byld.  

Dagen fan de Fryske hamburger

Ja, dat wie my wat, dy Dagen van de Friese Literatuur  yn Amsterdam, dêr’t allinnich mar Friezen op ôf kamen. Fjouwer kear soe it heve, dêrnei binne se der mei stoppe, it wie in grutte mislearring. De Hollanners hiene der alhiel gjin ynteresse foar. Yn 2008 skreau ik der al oer, sa seach ik niiskrekt. […]

Elske Schotanus wegeret trui ôf te stean foar Tresoarkolleksje

De Trui is ek te sjen yn ûndersteand filmke: