Cornelis van der Wal

Tag: The Black Atlantic

  • Ekspedysje

    Jawis, de kranten hawwe der oer skreaun, Ekspedysje Laaksum, dêr’t ûnder oaren jo eigen Knilles oan meidie. Frijwat flakke stikjes binne it wurden, Abe de Vries neamt yn it FD bygelyks in pear nammen op, en wêr’t de minsken dy’t by dy nammen hearre foarliezen of muzyk makken.  Dat moat dan in reportaazje foarstelle. Hy…