Tag Archives: theater sneek

Bakje mei pensjoen

Juster waard it Theater fan Snits iepene troch de Keninginne. Nee, ik wie der net by, net útnoege. Hoe wurde jo eins in VIP? Is dêr ek in kursus foar? Lies ek in ferfelend artikel oer dit theater fan Peter Karstkarel. De man moat mar ris mei pensjoen, want hy kin it net allegear mear […]

Theater Snits komt út ‘e stegers!

Snitser Opera

Ah, moai, ik hear dat der ek opera komt yn it nije Snitser Theater, dêr’t ik op útsjoch. Tsjek dit filmke ris, it liket in hiel apart en moai gebou te wurden. At se dan mar gjin Verdi spylje! Ik mei net oer de muzyk fan dizze Italiaanske komponist. De man hie alhiel gjin ferstân […]

Fryslân is gjin stêd

Wat elkenien al wist is no ek ta it Provinsjaal Bestjoer trochkrongen: Fryslân is gjin stêd, mar in provinsje. Dêrom sil Ljouwert Kulturele Haadstêd fan Europa wurde moatte yn 2018. Marrrr… it is noch net te let! Blaas de saak no mar ôf. No daliks. Wannear’t it al mei sa’n stupide flater begjint, dan rêst […]