Cornelis van der Wal

Tag: Theun de Vries

  • Fryske sneks

    De DBNL hat ek wol Fryske boeken online stean. Bygelyks in hiel nijsgjirrich boekje fan Theun de Vries: Fryske stilistyk. Jo fine it hjir, en it is ek del te laden. Ek it ‘Algemeen Nederduitsch en Friesch Dialecticon’ fan Johan Winkler is beskikber. Hiel aardich om dêr ris om te sneupen. Mar it is lang net…

  • Stammerjende Moanne

    No sa, ik haw him noch net út, mar ergerje my al wer behoarlik oan it it nije nûmer fan de Moanne. Haw it tydskrift hjir net foar my, dat it moat út it ûnthâld wei. Wêrom fiif, seis siden fergrieme oan ien dy’t de omjouwing folspuitet mei amateuristyske, ôfgryslik ûnsjogge graffity? It mantsje Grond…