Tag Archives: Tryntsje van der Veer

Diktatoriale stokbôle

No, dat is my in tige nijsgjirrich stik, fan Abe de V. oer it Skriuwersboun. Abe hie oars in skoftke lyn al opsein as Bounslid, mar is blykber gau wer lid wurden, om dêrnei wer op te sizzen. De hear De V. syn bloch hat gjin sykfunksje, dat ik kin it berjcoht oer syn eardere […]

Bestjoer Skriuwersboun wegeret op te stappen!

In goed miel en in noflik petear

Ja hear, it is wer safier. De safolste alvestêdetocht. En dan no in literêren ien, betocht tocht de tige orizinele en kréative geasten fen… It Skriuwersboun. Jawis, itselde Boun dat yn alle talen swijt oer de staveringskwestje. Ruurdtsje de Haan skriuwt: ‘Om yn foarm te bliuwen bringt Tryntsje alle dagen in besite oan in Frysk […]

Boekpresintaasje Sjieuwe Borger

Fannemiddei haw ik nei Grou hinne en wer fytst, foar de presintaasje fan Simmer oan ‘e Pikmar, de nije roman fan Sjieuwe Borger. Ik mocht dêr sels ek wat foardrage út mijn nije bondel. Haw der ek noch twa ferkocht! Dat ik koe in patatsje pinda keapje by Henriëtta’s Friethuis. In ympresje: Fan lofts nei rjochts: […]

Besprek Tryntsje van der Veer Friesch Dagblad

Pleatst op 31-07-2010