Cornelis van der Wal

Tag: Tsjêbbe Hettinga

 • Tsjêbbe as heit

  Niiskrekt haw ik de film ‘Heit’ fan Piter Hettinga sjoen. Dy heit, dat is Tsjêbbe Hettinga. Jim witte faaks hoe’t ik oer Tsjêbbe syn foardracht tink en tocht. Ik koe en kin der mar min oer. It sizzen is: oer de deaden neat as goeds. Dêr hâldt Piter H. him net oan, jo krije net…

 • Oeuvre Tsjêbbe Hettinga útmolken

  Bornmeer, de útjouwerij dy’t yn it ferline ûnder oaren myn eigen poëzij útjûn hat, sjocht hjoeddedei net folle brea yn it publisearjen fan dichtwurk. Allinnich Tsjêbbe Hettinga silger syn wurk wurdt noch útjûn, wat poëzij oanbelanget. En dan hieltyd wer deselde fersen. Yn hieltyd oare folchoarder en gearstalling. No kriget keapman Steven Sterk (baas fan…

 • In slokje Koperen EEE

  Heden, gjin wetter yn Ljouwert op dit stuit. Dan mar in wyntsje by it iten! Fannemiddei efkes yn de byb oan it skriuwen west. Op myn âlde EEE. Dy sjogge jo net in soad. Der moat noch in soad barre hjirre, wat de Fryske Literatuer oanbelanget. En ja, ik bin ek by de betinking fan…

 • The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics

  Ik lies niiskrekt de DWERS fan Pieter de Groot oer û.o. The Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics: Fourth Edition. Der soe ek in stikje oer Fryske poëzij ynstean, skreaun troch Jelle Krol, en ja, dan wol ik daliks witte oft ik sels ek neamd wurd. Dat wolle wy allegearre, jou no mar ta. In…

 • Dichtsje bliksem!

  Oer Fryske bloggers sprutsen: Eeltsje Hettinga wie eartiids ek wolris aktyf op it wrâldwide web, mar dêr hearre jo net in soad mear fan. Jo soene der hast ûngerêst fan wurde! Dat gefoel is aldergeloks sûnt fannemiddei oer, want ik seach Eeltsje – ja, it is de broer fan de ferneamde Tsjêbbe – fytsen yn…

 • Absurd Awater

  Ôfrûne freed wie ik wer ris yn it moaie stedsje Grins. Altyd noflik om werom te kommen. Mar ik haw Snits leaver, dus. Heden, heden, jo kinne dêr ek gjin stap fersette of jo komme de selsbeneamde Literatuerpaus fan Grins tsjin. Dat is dus, mient er sels, de hear Coen Peppelenbos. Prutsskriuwer en liichbist. Sjoch…

 • Fryske skriuwers knibbelje foar it kapitael

  Ja hear, ek de Fryske Literatuer wie fertsjintwurdige by it elite-treffen yn Achlum, ôfrûne sneon. Hylke Speerstra (of syn webmaster) skriuwt: ‘Op de Conventie van Achlum (28 maaie 2011) krige ek de Fryske literatuer omtinken. Yn folle húskeamers kamen de dichter Tsjêbbe Hettinga en prozaïst Hylke Speerstra los mei fersen en proazafragminten. Mindert Wijnstra fermakke…

 • Tsjêbbe Hettinga skreau syn earste roman

 • Duo is de rêding

  No, de plannen foar de Moanne fan it Fryske Boek binne ek bekind. Jo seine? Nee, Knilles is net útnoege, mar dat kin noch komme, al betwifelje ik dat. Se hawwe fansels leaver in stikmannich kreaze jonge fammen of kante jonge feinten dy’t yn ‘e mikrofoans flybje. Dus,  dit moat de Fryske Literatuer rêde. Lit…

 • Griene Leafdesbrieven

  Noch lang net klear mei it op ‘en nij ynrjochtsjen fan de laptops. Moatte noch hiel wat GB’s oan samples en vst-plugins ynstallearre wurde. Mar net alles tagelyk, it hoecht net sa hastich, en de boaze bûtenwrâld sit der net op te wachtsjen. Moai oars dat der wer in tige aktive Fryske blogger bykommen is.…