Tag Archives: twitter

Hassesboek en Tsjetter: fut

No, ik haw in mail fan de skriuwer fan de Stifting FLMD krigen nei oanlieding fan de nammekwestje. Sjoch bloch fan juster. De mail komt der op del dat de Douwe Tammingapriis in inisjatyf is en betelle wurdt út it Tamminga-Piebengafûns en dat dêrom de namme net oars wêze koe as dat er wurden is. […]

It wicht reizget troch it Fryske Blochlân

Frijwol neat te belibjen yn it Fryske Blochlân. Guon haadrolspilers hawwe har weromlutsen en de doarren tichtsmiten. Moast it fan de baas? Is it klearebare leffens? Oaren hâlde harren blochkes net mear by, of tige ûnregelmjittich. It moat alle dagen heite, as it heal kin! Oan de oare kant liket Twitter mear oanlûkingskrêft te krijen. […]