Cornelis van der Wal

Tag: Willem Abma

  • It nije Bamymuseum

    Ja, ik hie ek in útnoeging krige foar de besichtiging fan it nije Fries Museum. No bin ik net sa’n grut kenner fan de byldzjende keunst, literatuer en muzyk komme earst. Ik fûn it net ûnaardich, it nije museum, mar haw ek neat ferrassends sjoen, wat de kolleksje oanbelanget. En dy treppen binne yndied al…

  • Frysk Literêr Nijs

    It ferneamde Duo von Däniken, dat binne Anne Feddema en Cornelis van der Wal, fertsjinnet wat by: In âlder echtpear yn Haulerwyk is thús fan sieraden bestellen troch twa froulju. In frou belle oan en fertelde dat sy de nije buorfrou wie. Se hie lêst fan lekkerij en rûn sa de wenning yn nei de…

  • Besprek Willem Abma: Inerlik ferskinen

    Earder ferskynd yn it Friesch Dagblad, 15-01-2011