Cornelis van der Wal

Tag: Willem Bilderdijk

  • Bedoarn slaad

    Ja, ik bin yn goed selskip: û.o. Willem Bilderdijk, Hugo Claus, Willem Elsschot, Hans Favery, Gerrit Komrij, Willem Kloos, Lucebert, Ilja Leonard Pfeiffer, J. Slauerhoff, M. Vasalis, Joost van den Vondel en gean sa mar troch steane ek yn Ik proef iets wat bedorven is, in Hollânsktalige blomlêzing fan ‘hekeldichten’. Ik stean der yn mei it anti…

  • O goddelijke glans…

    Ik sil dwaande mei de tsjokke biografy fan Willem Bilderdijk: De gefnuikte arend. It moat in hiel apart mantsje west hawwe, ús Willem. En net al te aardich, tinkt my. Mar dat jout neat, as it boek mar moai is. Yn in fier ferline hie Anne Feddema it gauris oer Bilderdijk. My stiet noch in…