Cornelis van der Wal

Tag: Willem Schoorstra

 • Mei Eeltsje op ‘e Buchmesse: gesellich!

  Ja minsken, it muoit my tige, mar ik moat it wer oer Eeltsje Hettinga hawwe. Jo kenne de man tink wol. Mei it dichtsjen woe it net rjocht mear, dat hy stapte oer nei dizenige en pretinsjeuze artsy-fartsy fideo-dinges projekten. Treurich fansels. Mar de man hat ek in oar probleem, nammentlik dat er achter elke beam in…

 • Vliegende patat

  It wie in moaie jûn, mei treflik iten en drinken by de Vliegende Hollander yn Ljouwert. Josse de Haan hie syn literêre freonen útnoege nei oanlieding fan it ferskinen fan Reedride op glêd iis. Hjirûnder in stikmannich foto’s. Sawat alle Fryske skriuwers fan ymportânsje wiene der. Nee, jo net, mar wat seit dat oer jo?…

 • Foto’s Rink van der Veldepriis foar Anne Feddema

  Efkes op de foto’s klikke foar in grutter byld.  

 • Ferklearring fan ôfstân

  Fannemiddei yn Dokkum. De Ferklearring fan ôfstân fan de Nederlânske nasjonaliteit, troch Willem Schoorstra. Wa folget?

 • Stipe foar Willem!

  Ja, ik doch it ek. It sil wol dreech wurde, en ik bin bepaald ek net juridysk ûnderlein, mar hawar, it giet om in heger doel. En, om geëamel foar te wêzen: it is my ek hielendal net om de publisiteit te dwaan. Dy haw ik lêst (ek ûnbedoeld) al mei de kat krigen. It…

 • Kristus Rêdbâd

  Troch alle drokte om de bondel hinne en oare wichtige (literêre) eveneminten bin ik aardich efterop rekke mei myn lêzen. Under oaren de samle fersen fan Milosz (yn it Ingelsk), in samling fan John Ashbery en last but not least: Rêdbâd fan Willem Schoorstra lizze op my te wachtsjen. Ik bin hiel benijd nei Willem…

 • De Broer fan Rêdbâd

  Yep, Knilles wie der ek by, by de presintaasje fan Rêdbâd fan Willem Schoorstra. Ik hie spitigernôch net genôch jild om it boek te keapjen, mar dat komt noch. Ade van der Wal, myn lang fermiste, mar no nei lang sykjen weromfûne Broer, hie in nijsgjirrige taspraak oer de skienis om de figuer fan Redbad…

 • Speklapke ûnder kuratele

  Aardich dat de Moanne ek wat aktiver op ynternet wurdt, no noch wat better om de kwaliteit tinke wat de digitale ynstoerings oanbelanget! Guon minsken kinne better ûnder kuratele steld wurde, is’t net sa? Soene se de konkurrinsje mei ensafh oanwolle? Kânsleas! Oer de Moanne sprutsen, ik krige de papieren ferzje hjoed wer yn de…

 • Besprek de Moanne, jiergong 9 nû. 2. Mei rapportsifers!

  Nee, op it net stiet noch altyd de net al te oanloklike foarside fan nû.1, mar nû. 2 is al in skoftke út. Hjirûnder folget myn ûnmeilydsume, mar dochs nei objektiviteit stribjende besprek. Mei rapportsifers. De foarkant: Jochem Hamstra is in bêste keardel, mar dy trui kriget in 6.4. Estafettekollum is neat oan, in 4.3.…