Cornelis van der Wal

Tag: Willem Verf

  • Namme nije literêre priis is stellen

    No sa! Grut nijs! In nije literêre priis. Foar debuten. Hoefolle jild kriget de winner eins? De hear Willem Verf, sels ek in soarte fan skriuwer haw ik begrepen, is de grutte inisjatyfnimmer en hie der in praatsje oer by de Omrop. De Tammingapriis dus. Eh, mei ik wat freegje… is Willem Verf eins net…

  • Gjin prizen mear foar poëzij?

    Yep, Knilles wie ek by de útrikking fan de Gysbert, it gie my fansels benammen om it fergese iten en drinken nei de plechtichheid. De busreis nei Boalsert wie nammers ek fergees, want it OV-chip apparaat wie stikken. Weromreis ek fergees, yn ‘e auto fan… -jo leauwe it net, mar it is wier- de literatuerbefoarderer.…

  • Besprek de Moanne, nû 3, jiergong 9 (ferfolch)

    Hoi leave berntsjes! Meie jim noch efkes opbliuwe? Dan moatte jim heity of memmy mar efkes freegje oft jim de Moanne noch efkes lêze meie. Sis mar dat Omke Knilles it sein hat. Omke Knilles wie in bytsje lilk en mislik wurden om’t Elske, de boaze styfhekse, hiele stoute dingen skreaun hie oer Omke Durk.…