Tag Archives: Worpswede

Knilles by de Upstalbeam

Ha goeie, ik wie in pear dagen op ‘e kletter, tegearre mei de Gysbert Japikspriiswinners P.B. en A.F. Yn Worpswede west en yn it Emil Nolde Museum. De Deenske grins oerstutsen. Prachtige dingen sjoen. En dus ek efkes by de Upstalbeam del west. Oerkrêften hawwe sûnt besit fan my nommen. Soe dat wol goed komme… […]