Cornelis van der Wal

Tag: Zemlinsky

  • Utbakt Sirkwy

    Ja minsken, moarn sil it heve: de presintaasje fan Sirkwy.nl! Tresoar woe tink de oanfangstiid Geheim hâlde, mar neffens myn ynformante begjint it om 15:30 oere. In betroubere boarne hat my meidield dat Omrop Knilles in ferslachjouwer stjoere sil. Ik bin benijd. As dat allegear mar goed komt. Ik hie noch ferjtten te melden dat…