Cornelis van der Wal

Cornelis van der Wal

 • Wolf yn harnas (bywurke 06-11-18)

  Bestel. Oer Wolf yn harnas.

 • Besprek ‘Bloedprikke’ fan Abe de Vries troch Melle van der Heuvel

  Spesjale ôflevering fan Fers 2 mei in besprek troch Melle van der Heuvel fan de nijste bondel fan Abe de Vries: Bloedprikke.  

 • Oprop ta boykot Stedsdichter Ljouwert + updeet

  Elkenien hat it meikrigen: de bisteftige misdieden fan Hamas yn Israel. Ut solidariteit mei Israel hat in oantal Nederlânske gemeenten de Israelyske flagge útstutsen, bygelyks de gemeente Noardeast-Fryslân. Sa net û.o. Rotterdam, mar wat foar my as ynwenner noch slimmer is: ek de gemeente Ljouwert hat besletten om dizze flagge net út te stekken. Om…

 • Pro Putin Propaganda fan Abe de Vries yn it Friesch Dagblad + update

  Abe de Vries leveret hjoed in besprek fan de nijste bondel fan Arjan Hut. No stiet De Vries, troch syn berjochten op Facebook, bekend as ien dy’t him achter Putin opstelt en hy makket misbrûk fan syn macht as resensint troch ûndersteande wappy-praat te ferkundigjen. En it Friesch Dagblad fynt it wol bêst. Part fan…

 • Jubileum fers2!

  It is hjoed 23 Desimber 2022. In jier lyn ferskynden de lêste publikaasjes op Fers2. Sûnt dy tiid swije Friduwih Riemersma en Abe de Vries. Op dat plak alteast. Abe ropt en raast as Putin-mantsje noch wolris op Facebook. En fan Friduwih hearre wy hielendal neat mear… It is in treurich jubileum! 🙂

 • Antysemitisme by It Nijs

  Op desimber 14, 2022 pleatste It Nijs dit plaatsje yn de taalrubryk: En op desimber 15, 2022 dit plaatsje:     Twa kear efterinoar in antysemityske tekst. Is dat tafal? Dit freget om in oanklacht.

 • Hiel aardich, dat OpenAI!

  Ik kaam op dizze side troch in berjocht op de Omrop. Dêr hawwe se it oer artikels dy’t generearre wurde kinne, ek yn it Frysk. Mar wat ek mooglik is: OpenAI kin ek dichtsje! Ik fierde de opdracht yn: ‘Skriuw in gedicht oer blommen’ Dit wie it resultaat: Blommen meitsje de wrâld sa kleurich, It…

 • Gemeente Waadhoeke ferhearlikt de Putin fan Saksen

  It is mar wer ris dúdlik wurden dat de minsken te dom binne om te learen. Ik wie frijwat ferbjustere doe’t ik juster op Martsje de Jong har Facebook de folgjende foto seach: Dit twittere ik hjiroer:   Provokaasje gemeente #Waadhoeke en dan benammen #Frjentsjer: de Putin fan Saksen wurdt ferhearlike op in boerd foar…

 • Fers 2: Nij jaske, gjin nije ynhâld

  Heden, nei in healjier wachtsjen is der wer wat nijs te sjen op de side fan Fers2. Lykwols, al liket it uterlik allegear wat oannimliker, it menu is noch hieltyd gaotysk en wat noch slimmer is: der binne hielendal gjin nije bydragen bykaam. Jo kinne tink wol stelle dat dizze uterlike fernijing ek allinnich mar…

 • Oersetting Jetske Bilker oerstallich

  Hjoed in lang petear yn de LC mei Jetske Bilker, dy’t yn it ramt fan de Boekewike Pfeijffer út it Hollânsk yn it Frysk oersetten hat. Ik fyn, sjoen de twatalige situaasje yn Fryslân, sokke oersettingen folslein oerstallich en tiidfergriemen. En boppedat: de Fryske skriuwer leit no wer op ‘e knibbels foar de Hollânske skriuwer……

 • Hollânsktalige tekst by portet Waling Dykstra

  Dit skriuwt Zee van Tijd (in restaurant) op Facebook: Waling Dykstra is back in town! Dit prachtige portret is geschilderd door Gerrit Breteler (www.gerritbreteler.nl) en laat een jongere Waling zien. In de begeleidende tekst kun je lezen wie hij was en waar hij voor stond. Als je voor het bord staat heb je zicht op…