De Folksfrieun

Komme jim wolris op archive.org? In wrâld oan prachtige boeken, bygelyks it tige nijsgjirrich psychiatrysk wurk fan Krafft-Ebing. Mar ek in hiel soad biografyguod en sa. En poëzij. Ik lês sokke teksten it leafst as pdf op myn Aaipet, liket folle moaier as op de Kindle. Net allinnich boeken nammers, ek byldmateriaal en… Sjoch sels mar ris.

En der steane ek Fryske teksten op! Sykje sa mar ris. Op it linkje klikke dus. Goed sa.

Yn it ferline wie der dus ek al in Master Abe!

masterabe

Dit komt út: De Folksfrieun. In Frîske reisger troch it Frîske lân, ûtstiûrd troch Johannes, Friso en oaren

Mar sykje op ‘Friesen’ jout ek wol risseltaat.

Jûn hin mei pasta en kerrysaus

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *