Moasje 666

Fannemiddei efkes sjoen nei de Steategearkomst. Dy lju hiene tink net yn ‘e rekken dat der kamera’s op har rjochte wiene. Hiene it hyltyd oer moasje 24, moasje 16, moasje 22… ensafh. Net der efkes bysizze wêr’t dy moasje oer gie fansels.

Froeks kriget dus noch in jier subsydzje. Mar hoe is it ôfrûn mei de moasjes fan it Skriuwersboun? Kin ien my efkes ynformearje?

Haw brune beane mei útbakt spek iten. Leau’k alteast, want ik haw net folle preaun…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *