Wat dronk Driek?

Ja, ik haw him ek wol troffen, de hookstrooks ferstoarne eks-Dichter des Vaderlands Driek van Wissen. In aardich keardeltsje, allinnich spitich fan dat anty Fryske gedoch. Hy siet geregeld yn café de Wolthoorn te Grins. Wat dronk er eins? It stiet my net mear by. Neffens my wite wyn.

Ik haw yn 2000 in spotfers skreaun oer Driek. Ik lit it hjir efkes folgje. Net lilk wurde, want ik hie wol respekt foar de man. Dit is dus ek humor. Fryske humor.

Sil nasy mei lûmpia ite.


Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *