Nije ensafh is út!

Fan ensafh Facebook:

 

Literêr Tydskrift Ensafh hat in keppeling dield.
 

is hjoed wer op papier ferskynd: nû. 5 fan jiergong 5! Dêryn fine jo wurk fan Eppie Dam, Josse de Haan, Michel Dijkstra (oer Tsjêbbe Hettinga), John Bosma, Anne Feddema, Sigrid Kingma, Maike Bouma, Cornelis van der Wal (sels, en oer Willem Abma), Andries Miedema, Hidde Boersma, Meindert Reitsma (oer Anders Rozendal), Bartle Laverman en André Looijenga (nei Jan Zbrzyca en Alastair Mackie).

Wolle jo ek in abonnemint op ús papieren tydskrift, en noch mear (oer) Fryske literatuer lêze as yn ús digitale blêd, sjoch dan op: http://www.ensafh.nl/?page_id=28066

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *