Vampyrbamy

Faaks wisten jo it al, ik haw sûnt in jiermannich Spotify, ik fyn it in muzikale himel op ierde, heite. En op (opera) listen as dizze hawwe jo rom karút. Se steane foar in grut part op Spotify. Ik bin dwaande de hiele list troch te wurkjen. Fansels slaan ik guon komponisten oar, lykas Verdi: dêr mei ik net oer.

In nijsgjirrige ûntdekking is bygelyks der Vampyr fan Heinrich Marschner.

Jûn bamy.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *