Tenei benammen op Twitter

Ha goeie,

Wa’t graach alle dagen Knilles lêst ferwiis ik nei myn Twitter-account. Langere stikken sil ik op dit blog publisearjen bliuwe.

 

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *