Noch in pear te keap!

Se binne hast fuort. Mar der lizze noch in pear bondels Kristus Pavlov te wachtsjen op in nije lêzer. Hjirneist (rjochts) kinne jo in unyk eksimplaar bestelle.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=YwvSWEx13T4&feature=player_detailpage[/youtube]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *