Filmkes

Ha goeie, fanwegen in Geheim Projekt haw ik in deimannich gjin tiid en skriuw myn reguliere blochke. Dêrom wat filmkes op dit plak. Dus.

[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Uin_cS5Zodk&feature=related[/youtube]

Ik kom werom…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *