Spannend! (05)

Elske Kampen bliuwt ûnbedrige oan kop en Eeltsje Hettinga stiet al in hiel skoft op in treurich lêste plak. Abe de Vries komt wer wat tichter by it tredde plak fan Hidde Boersma. Ik kin der nachts net fan sliepe, sa spannend!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *