Sykplaatsje: wêr is Eeltsje Hettinga?

Prinsetún, Ljouwert 09-09-12.

Foar de ynwijden yn de Fryske Literatuer.

Eeltsje Hettinga stiet op dizze foto. Samar tusken de gewoane minsken yn. Kinne jo him fine en oanwize?

http://t.co/IRS061ao

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *