Nije von Däniken: Jan sjongt de blues

Yep, wy binne der wer, mei in oangripend lietsje…

Klik op it plaatsje…

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *