No foar € 10,-: Kristus Pavlov

Drok dwaande mei myn nije bondel. mar fan myn foarige bondel ‘Kristus Pavlov’ leit hjir noch in steapeltsje op de hoannebalken.

No foar € 10! Dat, wês der gau by!

Hjir bestelle, en dus gjin 15, mar 10 Eury oermeitsje. Tige tank. Dus.

foto (46)

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *