Tresoar kin namme Frysk dichter net skriuwe

Se sille noch wat yn ‘e beane wêze fan it WK, en dan benammen fan Arjen Robben. Mar it is dochs wier ArjAn Hut dy’t meiwurket oan in Obe Postma-middei.

obearjan

Op de side fan Swalk wurket de feed nammers net. Mar dat is by alle siden fan Tresoar sa. Al moai oars dat it Boekefeest no yn ‘e Blokhúspoarte plakfynt.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *