Besprekken Eppie Dam bywurke

Poëzijbesprekken út it agryf fan de Leeuwarder Courant:

Jan Ritskes Kloosterman (gearstalling Eppie Dam): Nije bloei (troch Janneke Spoelstra)
Elske Kampen: Man en mem
Eppie Dam: Fallend ljocht (troch Tsead Bruinja)

Klik hjir foar it oersjoch.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *