It hier fan Verhagen

Ik kin it net better formulearje: lês wat Sybren Posthumus hjiroer skriuwt. En sjoch ris nei dat hier fan Verhagen! Docht jim dat ek net earne oan tinken?

Jûn yt ik fisk mei rys.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *