Fize YouTube filmkes

Ik hie it earst net heard, dat kaam tink fan it spuien, mar op in bepaald stuit hat Hylke Speerstra it oer ‘Fize YouTube filmkes.’ Jawol, op minuut 24 yn dit programma seit Speerstra soks. Dat kin allinnich mar op dit, tige aardige filmke slaan…

Goed! Foar straf noch in fiis filmke!

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *