Slagter fan Soerkoal

Ik hie him hast al fergetten: de nije ôflevering fan de Moanne. Dat komt fansels omdat dit spesjale nûmer hielendal oan ‘design’ wijd is.

Dat boeit my net foar in meter, dat ûnderwerp, en as ik myn sizzen sis: hjirmei smyt dit algemiene kulturele tydskrift syn eigen glêzen yn. Ommers, wol men noch subsydzje fan it Letterenfonds krije, dan moat men net mei soks oankomme.

En wêrom is it stik mei Fryskprater (op himsels net ûnaardich, dat artikel), wêrom is dat stik mei Fryskprater Gert-Jan Slagter yn it Hollânsk?

Haw stampot soerkoal mei Schnitzel hân.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *