Besprek Kristus Pavlov troch Michel Dijkstra

Opnommen yn ensafh nû. 6, jiergong 3.

Klik hjir foar de side mei reaksjes en besprekken nei oanlieding fan  Kristus Pavlov. Der binne noch wat unike eksimplaren fan dizze dichtbondel te keap by de auteur, dy’t jûn rys yt, mei in soarte fan ham-tsiis saus

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *