Joop Kotsma

Wêr seach ik him? By de Omrop? Yn elts gefal, wat in freeslik keardeltsje: Joop Atsma fan Surhuzum, in Fries dêr’t jo grutsk op wêze moatte. Not. Krammele, wat in mislik mantsje.

Haw bakje iten opwaarme

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *