Nijsgjirrige poppe

No sa. In grut part fan it nije hûs al aardich ynrjochte. Lykas altyd mei in ferhuzing tink ik: wat in nijsgjirrige boeken haw ik dochs, dy moat ik lêze… En… dan ferdwine se wer yn ‘e kast. Oant…

De lûdsapparatuer ek oansletten, moaie akûstyk hjirre. Ek moai is it folgjende muzykstikje. Fûn by Kicking the Habit, ien fan de siden dy’t pake Knilles wat op ‘e hichte hâlde, wat de moderne poppe-mesyk oanbelanget.

[soundcloud url=”http://api.soundcloud.com/tracks/50518084″ width=”100%” height=”166″ iframe=”true” /]

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *