Stikje gedicht

Heden. Google Streetview is fernijd. Dit is Dinie har winkel en achter de boppeste rútsjes hat Knilles syn wurkromte… In grutte souder.

klos

Justernacht in gedicht kwytrekke omdat de autosave fan in Android programme net wurke. Sil aansens sjen oft ik it wer rekonstruearje kin…

Wy hawwe bakte rjappels mei stikje fleis en raukost iten.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *