reaksje op Skanomodu

Dit skreau ik as reaksje op in stik fan Meindert Reitsma op Skanomodu. Benijd nei it antwurd!

2 reaksjes op “Reaksje op krityk”

  1. Pingback: Reaksje Meindert Reitsma op Skanomodu-stik Pier Boorsma | ensafh
  2. Reitsma hat it oer ‘in nije beweging yn Fryslân’. Ik freegje my ôf: hoefolle minsken hawwe har yntusken oansletten by it Mienisme? Of bestiet dizze ‘beweging’ allinnich mar út leden fan de Skanomodu-redaksje? Mei oare wurden: kinne wy eins wol fan in beweging sprekke?

     

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *