Wolf yn harnas

Letter dit jier sil myn nije dichtbondel by Utjouwerij Hispel ferskine. De titel is Wolf yn harnas. Der sil grif in presintaasje komme, ik hâld jo op ‘e hichte.

Under dizze link, by ensafh.nl, fine jo alfêst in priuwke.

Wy ite jûn by de snekber, Frysk foar snackbar.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *