Abe de V. oer ensafh

Foar wa’t it in wat nuver idee fynt, dat Abe de Vries in haatkampanje tsjin ensafh fiere soe: sjoch it ûndersteande stikje mar ris. 02-03-2015

abeoerensafh

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *