Pieter de Groot: Lân fan Taal, allinne mar in Hollânsktalige oankundiging

‘Grif stilte foar de stoarm, dy’t Lân fan Taal hjit en yn 2018 oer Fryslân raze sil? Ien fan de ûnderdielen dêrfan is de saneamde Taalkaravaan, dy’t allerhanne festivals en eveneminten oandocht en dêr’t sneon al in foarpriuwke fan te sjen en te hearren west hat op de Admiraliteitsdagen yn Dokkum. Op de webside fan Lân fan Taal wie allinne mar in Hollânsktalige oankundiging fan dat ‘rijk, talig (muziek)programma’ te finen.’

Dat skreau Pieter de Groot ôfrûne freed (15-09-17) yn syn nea folpriizge rubryk Dwers yn de LC. Ik bin bliid dat De Groot it wanbelied dat by Lân fan Taal hearsket ek ris yn de krante beneamt.

De Fryske taal is net wichtich foar Lân fan Taal, lykweardigens mei it Hollânsk fine se dêr mar neat.

Jûn bamy mei apenutestip.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *