Fraksje snert

No, dat gie neffens my net sa min, dy radio. Oare kear wat lytse oanpassings.

As it goed is, dan komt de útstjoering moarn online te stean.

Haw in mailtsje nei de Steatefraksje fan de FNP stjoerd:

Achte steatefraksje,
graach woe jim miening oer de útspraken fan de hear Gerben Gerbrandy yn it Sneeker Nieuwsblad fan 11 Novimber.
Gerbrandy: “De nije gemeente Súdwest Fryslân moat as útgongspunt nimme dat kultuer yn it foarste plak in saak
fan de befolking sels is en dat saneamde elitekultuer op it twadde plak komt.”
Myn miening is dat sok populistysk praat hiel ticht by dat fan de PVV komt. Wat is de miening fan de fraksje?
Mei heechachting:
Nee, gjin antwurd. Arrogânsje fan de macht.
Snert iten

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *