Dit is ynternet

Ferûntrêstend nijs fan it Skriuwersboun: de Provinsje blykt de útjeftesubsydzje ferlege te hawwen. Dat soe op de side fan de Provinsje stean. It Boun jout net efkes in link (dit is ynternet, minsken) en ik haw gjin nocht it op te sykjen. Wy wachtsje it ôf. Mar it liket my it bêste om mar fêst Nederlânsk te studearjen, want Kristus Pavlov sil faaks myn lêste Frysktalige dichtbondel wêze, as it oan ús bestjoerders leit.

Oer it Boun sprutsen: wannear wurdt der ris wat oan dy suterige side dien? Dat liket ommers nearne nei. En dan in hotmailadres as offisjeel oanskriuwpunt… It komt net bepaald professjoneel oer… Nee nee, ik haw der gjin tiid foar… En de bestjoerders fine it wol bêst sa…

Haw rys mei beantsjes, pindasaus en stikjes hin iten. Jim net.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *