Abe kreaket wer in Hispel-bondel ôf! (2)

Dit skriuwt Henk van der Veer op Twitter:
henkvdveer's avatar

@Knilless Súver bij ut onbeskofte om’t ou su’n flutresênsy! Wêrom hier nòch langer op reageare? Gewoane negeare! #snekeradfys

Ik haw kontakt socht mei de kultuerredaksje fan it FD, wat de Abe de Vries syn ‘resinsje’ fan Laverman syn bondel oanbelanget. Yn de tiid dat ik dêr poëzij bespruts mocht ik absolút net negatyf wêze, wol kritysk fansels. De tiden  binne blykber feroare. Wat de hear De Vries hjir dien hat is in persoanlike, bewust agressive oanfal op in dichter dy’t him blykber net noasket. Laverman moast stikken.

Hoe kinne wy dit rymje mei de Missie en Visie fan it Deiblêd? Dêr stiet ûnder oaren: … In het verlengde daarvan ziet het Friesch Dagblad het als zijn roeping al zijn journalistieke arbeid in dienst te stellen van het goede

De redaksje hat noch net reagearre, mar it is snein fansels…

Jûn bakje iten opwaarmje

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *